پرده (63)

تخت و کمد (3)

چوب لباسی (1)

گهواره (2)