پوار بینی و گوش پاک کن (6)

تب سنج (4)

دارو خوری و ست بهداشتی نوزاد (2)

دستمال (1)

دندانگیر (7)

زانوبند (1)

ست قیچی و ناخن گیر (6)

شانه و برس (7)

مسواک و خمیر دندان (6)